Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Сулiма Вiктор Омелянович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.06.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Днiпрометалсервiс"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49033 м.Днiпро вул.Героїв Сталiнграда, буд.122
4. Код за ЄДРПОУ 01881051
5. Міжміський код та телефон, факс 056-789-96-01 056-789-96-02
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.06.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №106 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 08.06.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01881051.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 07.06.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 07.06.2017 ВАЛЕНЗА КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД (VALENZA CONSULTING LIMITED) 167499 19.999915 0
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство "Днiпрометалсервiс" 07.06.2017р. одержав вiд депозитарної установи ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 17.05.2017р.. На пiдставi даних реєстра стало вiдомо, що вiдбулися змiни у складi власникiв цiнних паперiв Товариства, а саме: змiнено розмiр пакета акцiй юридичної особи ВАЛЕНЗА КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД (VALENZA CONSULTING LIMITED), iдентификацiйний код 167499, мiсцезнаходження:4153 Кiпр, Лiмассол Марiну Герулану, Като Полемiдiа,буд.82, П.С.4153. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн складав 19,999915%, пiсля змiн складає 0%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн складав 19,999915%, пiсля змiн складає 0%.
2 07.06.2017 ТРУЕЛА КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД (TRUELA CONSULTING LIMITED) 167454 19.999915 0
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство "Днiпрометалсервiс" 07.06.2017р. одержав вiд депозитарної установи ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 17.05.2017р.. На пiдставi даних реєстра стало вiдомо, що вiдбулися змiни у складi власникiв цiнних паперiв Товариства, а саме: змiнено розмiр пакета акцiй юридичної особи ТРУЕЛА КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД (TRUELA CONSULTING LIMITED), iдентификацiйний код 167454, мiсцезнаходження:4003 Кiпр, Лiмассол Cnipy Кiпрiану, 61, СЛ ХАУ. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн складав 19,999915%, пiсля змiн складає 0%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн складав 19,999915%, пiсля змiн складає 0%.
3 07.06.2017 СОРЕНТА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (SORENTA HOLDINGS LIMITED) 167413 19.999915 0
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство "Днiпрометалсервiс" 07.06.2017р. одержав вiд депозитарної установи ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 17.05.2017р.. На пiдставi даних реєстра стало вiдомо, що вiдбулися змiни у складi власникiв цiнних паперiв Товариства, а саме: змiнено розмiр пакета акцiй юридичної особи СОРЕНТА ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (SORENTA HOLDINGS LIMITED), iдентификацiйний код 167413, мiсцезнаходження: 3083 Кiпр Кiпр Лiмассол Атанасiу Тсакалоф, буд.12. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн складав 19,999915%, пiсля змiн складає 0%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн складав 19,999915%, пiсля змiн складає 0%.
4 07.06.2017 РЕНАЛЬДА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED) 116502 18.876318 0
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство "Днiпрометалсервiс" 07.06.2017р. одержав вiд депозитарної установи ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 17.05.2017р.. На пiдставi даних реєстра стало вiдомо, що вiдбулися змiни у складi власникiв цiнних паперiв Товариства, а саме: змiнено розмiр пакета акцiй юридичної особи РЕНАЛЬДА IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED), iдентификацiйний код 116502, мiсцезнаходження: 4153 Кiпр Кiпр Limassol Marinou Geroulanou, 82, Каtо Polemidia. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн складав 18,876318%, пiсля змiн складає 0%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн складав 18,876318%, пiсля змiн складає 0%.
5 07.06.2017 ТЕЛНОР КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (TELNOR COMMERCIAL LIMITED) 145410 0 98.999739
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство "Днiпрометалсервiс" 07.06.2017р. одержав вiд депозитарної установи ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 17.05.2017р.. На пiдставi даних реєстра стало вiдомо, що вiдбулися змiни у складi власникiв цiнних паперiв Товариства, а саме: з'явився новий власник цiнних паперiв юридична особа ТЕЛНОР КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (TELNOR COMMERCIAL LIMITED), iдентификацiйний код 145410, мiсцезнаходження: Кiпр, Ariac Зoнic, IМПЕРIАЛ КОРТ, буд.60, оф. Примiщення/Офiс 901, Лiмассол, 3090. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн складав 0% пiсля змiн складає 98,999739%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн складав 0%, пiсля змiн складає 98,999739%.