Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Сулiма Вiктор Омелянович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.11.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Днiпрометалсервiс"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49033 м.Днiпро вул.Героїв Сталiнграда, буд.122
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 01881051
5. Міжміський код та телефон, факс 056-789-96-01 056-789-96-02
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.11.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №213 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 07.11.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://smida.gov.ua/site/01881051/ в мережі Інтернет 06.11.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Днiпрометалсервiс», якi вiдбулися 05 листопада 2018 року, до Статуту Товариства були внесенi змiни, пов'язанi iз переважним правом акцiонерiв на придбання акцiй Товариства.
Змiни до Статуту на дату оприлюднення особливої iнформацiї не набули чинностi.
Кiлькiсть акцiонерiв на дату приняття рiшення склала 10 осiб.
До Статуту внесено наступнi змiни:
п.6.13 Переважне право обов'язково надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї Товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття Загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.
У разi включення до порядку денного Загальних зборiв питання про невикористання переважного права акцiонерiв на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх емiсiї Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звiт, що мiстить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення приймається бiльш як 95 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.
Не пiзнiше нiж за 30 днiв до початку розмiщення акцiй з наданням акцiонерам переважного права Товариство, у спосiб визначений Наглядовою радою, повiдомляє кожного акцiонера, який має таке право, про можливiсть його реалiзацiї та розмiщує повiдомлення про це на власному веб-сайтi та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть iз оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку.