Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Сулiма Вiктор Омелянович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.11.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Днiпрометалсервiс"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49033 м.Днiпро вул.Героїв Сталiнграда, буд.122
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 01881051
5. Міжміський код та телефон, факс 056-789-96-01 056-789-96-02
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.11.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №213 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 07.11.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://smida.gov.ua/site/01881051/ в мережі Інтернет 06.11.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.11.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Базiлевич Олег Iгорович 0
Зміст інформації:
Товариство 05 листопада 2018 року отримало повiдомлення вiд акцiонера ТЕЛНОР КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (TELNOR COMMERCIAL LIMITED) про замiну Члена Наглядової ради - представника акцiонера, в якому вiдкликано особу, як члена Наглядової ради Товариства. Особа не давала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження припинено у зв'язку з отриманням повiдомлення про замiну Члена Наглядової ради - представника акцiонера. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа перебувала на посадi з 27 листопада 2017 року. Особа не володiє акцiями Товариства.
05.11.2018 набуто повноважень Голова Наглядової ради Куценко Михайло Михайлович 0
Зміст інформації:
Товариство 05 листопада 2018 року отримало повiдомлення вiд акцiонера ТЕЛНОР КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (TELNOR COMMERCIAL LIMITED) про замiну Члена Наглядової ради - представника акцiонера, в якому особу призначено членом Наглядової ради Товариства. На засiданнi Наглядової ради Товариства 05 листопада 2018 року особу обрано Головою Наглядової ради. Особа не давала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження набуто у зв'язку з отриманням повiдомлення про замiну Члена Наглядової ради - представника акцiонера. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Повноваження особи набирають чиннiсть з 05.11.2018р. та дiють 3 роки. Особа не володiє акцiями Товариства. Особа є представником акцiонера ТЕЛНОР КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (TELNOR COMMERCIAL LIMITED). Особа з 2012 року займала посади заступника начальника служби виробничого планування, начальника вiддiлу консолiдацiї звiтностi, начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПРАТ "ЕРЛАН", з травня 2017 року займає посаду фiнансового директора ПРАТ "ДМС".
05.11.2018 припинено повноваження ревiзор Хуторний Вадим Олексiйович 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 05 листопада 2018 року, у Товариствi було припинено повноваження посади Ревiзора. Особа не давала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження припинено у зв'язку з внесенням змiн до Статуту Товариства, пов'язаних iз скасуванням в Товариствi органу контролю "Ревiзор". Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа перебувала на посадi з 27 листопада 2017 року. Особа не володiє акцiями Товариства.