Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Сулiма Вiктор Омелянович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.11.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Днiпрометалсервiс"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49033 м.Днiпро вул.Героїв Сталiнграда, буд.122
4. Код за ЄДРПОУ 01881051
5. Міжміський код та телефон, факс 056-789-96-01 056-789-96-02
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.11.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №227 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.11.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01881051.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 28.11.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.11.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Кондратенко Надiя Iгорiвна
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 27 листопада 2017 року. Особа не давала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження припинено у зв'язку з переобранням членiв Наглядової ради Товариства. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа перебувала на посадi з 05 липня 2016 року. Особа не володiє акцiями Товариства.
27.11.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Пономаренко Олег Григорович
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 27 листопада 2017 року. Особа не давала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження припинено у зв'язку з переобранням членiв Наглядової ради Товариства. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа перебувала на посадi з 05 липня 2016 року. Особа не володiє акцiями Товариства.
27.11.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Моторiн Владислав Олександрович
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 27 листопада 2017 року. Особа не давала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження припинено у зв'язку з переобранням членiв Наглядової ради Товариства. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа перебувала на посадi з 05 липня 2016 року. Особа не володiє акцiями Товариства.
27.11.2017 припинено повноваження Ревiзор Шрамко Юрiй Сергiйович
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 27 листопада 2017 року. Особа не давала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження припинено у зв'язку з переобранням Ревiзора Товариства. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Особа перебувала на посадi з 05 липня 2016 року. Особа не володiє акцiями Товариства.
27.11.2017 обрано Голова Наглядової ради Базiлевич Олег Iгорович
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 27 листопада 2017 року та на засiданнi Наглядової ради, яке вiдбулося 27 листопада 2017 року. Особа не давала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано у зв'язку з переобранням членiв Наглядової ради. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Повноваження особи набирають чиннiсть з 27.11.2017р. та дiють 3 роки. Особа не володiє акцiями Товариства. Особа є представником акцiонера ТЕЛНОР КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (TELNOR COMMERCIAL LIMITED). Особа протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду помiчник керiвника ТОВ "ЮРИДИЧНА АГЕНЦIЯ АКТIО".
27.11.2017 обрано Член Наглядової ради Семенюта Людмила Олексiївна
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 27 листопада 2017 року. Особа не давала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано у зв'язку з переобранням членiв Наглядової ради. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Повноваження особи набирають чиннiсть з 27.11.2017р. та дiють 3 роки. Особа не володiє акцiями Товариства. Особа є представником акцiонера ТЕЛНОР КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (TELNOR COMMERCIAL LIMITED). Особа з 2008 року займала посаду директора з логiстики ПРАТ "ДМС" та з 2013 року займає посаду комерцiйного директора ПРАТ "ДМС".
27.11.2017 обрано Член Наглядової ради Євич Сергiй Григорович
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 27 листопада 2017 року. Особа не давала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано у зв'язку з переобранням членiв Наглядової ради. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Повноваження особи набирають чиннiсть з 27.11.2017р. та дiють 3 роки. Особа не володiє акцiями Товариства. Особа є представником акцiонера ТЕЛНОР КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (TELNOR COMMERCIAL LIMITED). Особа з 2011 року займала посаду головного iнженера ПРАТ "ДМС" та з 2014 року займає посаду технiчного директора ПРАТ "ДМС".
27.11.2017 обрано ревiзор Хуторний Вадим Олексiйович
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 27 листопада 2017 року. Особа не давала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано у зв'язку з переобранням Ревiзора Товариства. Особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Повноваження особи набирають чиннiсть з 27.11.2017р. та дiють 3 роки. Особа не володiє акцiями Товариства. Особа протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду начальника служби безпеки ПРАТ "ДМС".