Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Сулiма Вiктор Омелянович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.09.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Днiпрометалсервiс"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49033 м.Днiпро вул.Героїв Сталiнграда, буд.122
4. Код за ЄДРПОУ 01881051
5. Міжміський код та телефон, факс 056-789-96-01 056-789-96-02
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.09.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №184 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 28.09.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01881051.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 26.09.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 26.09.2017 ТЕЛНОР КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (TELNOR COMMERCIAL LIMITED) 145410 98.999739 99.999675
Зміст інформації:
Приватне акцiонерне товариство "Днiпрометалсервiс" 26.09.2017р. одержав вiд депозитарної установи ТОВ "IНТЕР-СЕРВIС-РЕЄСТР" реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 13.09.2017р.. На пiдставi даних реєстра стало вiдомо, що вiдбулися змiни у складi власникiв цiнних паперiв Товариства, а саме: змiнено розмiр пакета акцiй юридичної особи ТЕЛНОР КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (TELNOR COMMERCIAL LIMITED), iдентификацiйний код 145410, мiсцезнаходження: Кiпр, Ariac Зoнic, IМПЕРIАЛ КОРТ, буд.60, оф. Примiщення/Офiс 901, Лiмассол, 3090. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн складав 98,999739%, пiсля змiн складає 99,999675%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн складав 98,999739%, пiсля змiн складає 99,999675%.