Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 18.04.2008
Дата публікації 21.04.2008 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Дніпрометалсервіс"
Юридична адреса* 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122
Керівник* Суліма Віктор Омелянович - Голова правління. Тел: 0563739801
E-mail* dmsinfo@mails.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата прийняття рішення - Загальні збори акціонерів від 18.04.2008р;
2. Вид цінних паперів, що розміщується - акції прості іменні;
3. Кількість цінних паперів, що розміщується (штук) - 860000;
4. Сума цінних паперів, що розміщується (тис.грн.) - 43000,00;
5. Частка від статутного капітала (у відсотках) - 38,7074%
Рішення про збільшення статутного капіталу Закритого акціонерного товариства „Дніпрометалсервіс” шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (вкладів) прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2008 року, протокол загальних зборів акціонерів № 1/2008.
Пропонуються до розміщення 860 000 (вісімсот шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій. Загальна сума емісії складає – 43 000 000, 00 грн. (сорок три мільйони гривень 00 копійок).
Тип акцій що розміщуються - проста. Форма існування акцій що розміщуються - акції існують в документарній формі. Форма випуску акцій що розміщуються - іменна.
Спосіб розміщення акцій – закрите (приватне) розміщення.
Номінальна вартість однієї акції – 50, 00 гривень (п’ятдесят гривень 00 копійок), акції розміщуються за номінальною вартістю.
Статутний капітал Товариства збільшується на 43 000 000, 00 грн. (сорок три мільйони гривень 00 копійок).
У співвідношенні до розміру статутного капіталу Закритого акціонерного товариства „Дніпрометалсервіс”, пропонується до розміщення кількість акцій, загальна номінальна вартість яких складає 38,7074 % від існуючої загальної номінальної вартості акцій.
Закрите (приватне) розміщення акцій здійснюється у два етапи, на першому етапі акціонерам пропонується реалізувати переважне право на придбання акцій в кількості, пропорційній частці акціонерів в статутному капіталі станом на дату початку проведення першого етапу. В разі придбання акціонерами пропорційної кількості акцій на першому етапі, розміщення акцій не призведе до змін власників великих пакетів акцій емітента. Інформації щодо намірів акціонерів на придбання якої-небудь кількості акцій Товариство не має.
Збільшення Статутного капіталу Товариства здійснюється без завдання збитків власникам акцій (акціонерам).
Розміщені акції надають акціонерам права, рівні з існуючими акціонерами.
Оплата за акції може здійснюватись у національній валюті України (гривні), шляхом внесення коштів на рахунок Товариства. Оплата за акції іншими матеріальними цінностями ніж грошовими коштами умовами розміщення не передбачена.
Мета додаткової емісії та розміщення акцій - залучення інвестицій для поповнення обігових коштів, для подальшого технічного та соціального розвитку Товариства, а також для збільшення статутного капіталу Товариства.
Розміщення акцій проходить після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій. Кількість акцій, яка буде придбана під час закритого (приватного) розміщення невідома.
Конвертації цінних паперів умовами закритого (приватного) розміщення не передбачено.
В зв’язку з прийнятим рішенням про збільшення статутного капіталу Закритого акціонерного товариства „Дніпрометалсервіс”, в строк до 25.04.2008 року (включно) кожному з акціонерів Товариства (згідно з реєстром станом на дату прийняття рішення, тобто на 18.04.2008 р.) буде надіслане персональне письмове повідомлення, яке розкриває такі відомості:
- строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- опис порядку та строку розміщення акцій та їх оплати.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Суліма Віктор Омелянович