Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 08.06.2017
Дата публікації 08.06.2017 11:03:06
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Дніпрометалсервіс"
Юридична адреса* 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Героїв Сталінграда, будинок 122
Керівник* Суліма Віктор Омелянович - Голова Правління. Тел: 056-789-96-01
E-mail* Dmsinfo@mails.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 49033, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького (попередня назва вул. Героїв Сталінграду), 122

 

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС" (надалі ПРАТ "ДМС", або Товариство)

повідомляє Вас, що 10 липня 2017 року о 10.30 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 402, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 10 липня 2017 року з 10.00 год. до 10.25 год. за адресою: Україна, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 402.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 04 липня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 07 липня 2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 412, ПРАТ "ДМС". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Швидка Ніна Михайлівна – член правління Товариства. Телефон для довідок: (056)789-96-04.

10 липня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://sklad-dms.com.ua

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
  2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
  3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
  4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  5. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
  6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
  7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
  8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ "ДМС" (тис. грн.)

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. НКЦПФР "Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів")

Найменування показника

2016 рік

2015 рік

Усього активів  

226972

249855

Основні засоби  

157979

179363

Довгострокові фінансові інвестиції  

14011

15051

Запаси 

3523

612

Сумарна дебіторська заборгованість  

35426

38107

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1557

2318

Нерозподілений прибуток 

-49843

-33480

Власний капітал 

219154

242984

Статутний капітал 

154090

154090

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

7818

6871

Чистий прибуток (збиток) 

-16363

-11361

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

3081798

3081798

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

153

159

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДМС" опубліковане у офіційному друкованому віданні - "Відомості НКЦПФР" №106 від 08.06.2017 р.

Голова Правління ПРАТ «ДМС»                 __________________                Суліма Віктор Омельянович

                                                                                        

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Суліма Віктор Омелянович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 08.06.2017
(дата)