Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 05.07.2016
Дата публікації 03.06.2016 13:01:55
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Дніпрометалсервіс"
Юридична адреса* 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Героїв Сталінграда, будинок 122
Керівник* Суліма Віктор Омелянович - Голова Правління. Тел: 056-789-96-01
E-mail* Dmsinfo@mails.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122

 

Шановні акціонери!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС" (надалі ПРАТ "ДМС", або Товариство) повідомляє Вас, що 05 липня 2016 року об 11.30 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 402, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 05 липня 2016 року з 11.00 год. до 11.25 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 402.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 30 червня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 04 липня 2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 412, ПРАТ "ДМС". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Швидка Ніна Михайлівна – член правління Товариства. Телефон для довідок: (056)789-96-04.

05 липня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://sklad-dms.com.ua

 

Проект  порядку денного загальних зборів акціонерів:

 

1.           Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2.           Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

3.           Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

4.           Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5.           Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

6.           Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

7.           Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.

8.           Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

9.           Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

10.        Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11.        Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12.        Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

13.        Обрання Ревізора Товариства.

14.        Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

15.        Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ "ДМС" (тис. грн.)

 

Найменування показника

2015 рік

2014 рік

Усього активів  

249855

242423

Основні засоби  

179363

169062

Довгострокові фінансові інвестиції  

15051

12423

Запаси 

612

2677

Сумарна дебіторська заборгованість  

38107

40831

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2318

3350

Нерозподілений прибуток 

-33480

-21994

Власний капітал 

242984

232015

Статутний капітал 

154090

154090

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

6871

10408

Чистий прибуток (збиток) 

-11361

125

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

3081798

3081798

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

159

158

 

ПРАТ "ДМС"

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у "Бюлетень. Цінні папери України" №102 від 03.06.2016 року.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Суліма Віктор Омелянович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.06.2016
(дата)