Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 03.08.2015
Дата публікації 24.06.2015 12:29:46
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Дніпрометалсервіс"
Юридична адреса* 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Героїв Сталінграда, будинок 122
Керівник* Суліма Віктор Омелянович - Голова Правління. Тел: 056-789-96-01
E-mail* Dmsinfo@mails.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС" Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122 Шановні акціонери! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС" (надалі ПРАТ "ДМС", або Товариство) повідомляє Вас, що 03 серпня 2015 року об 11.30 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 402, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 03 серпня 2015 року з 11.00 год. до 11.25 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 402. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 28 липня 2015 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 31 липня 2015 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 412, ПРАТ "ДМС". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Швидка Ніна Михайлівна – член правління Товариства. 03 серпня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів): 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства. 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік. 9. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції. 10. Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ "ДМС" (тис. грн.) Найменування показника 2014 рік 2013 рік Усього активів 242423 190675 Основні засоби 169062 133117 Довгострокові фінансові інвестиції 12423 2486 Запаси 2677 528 Сумарна дебіторська заборгованість 40831 35911 Грошові кошти та їх еквіваленти 3350 2782 Нерозподілений прибуток -21940 -22065 Власний капітал 232069 187037 Статутний капітал 154090 154090 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання 10354 3638 Чистий прибуток (збиток) 125 -184 Середньорічна кількість акцій (шт.) 3081798 3081798 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 158 163 Телефон для довідок: (056)789-96-04. ПРАТ "ДМС" Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному друкованому виданні "Відомості НКЦПФР" №117 від 24.06.2015 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Суліма Віктор Омелянович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.06.2015
(дата)