Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 16.06.2014
Дата публікації 25.06.2014 13:58:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Дніпрометалсервіс"
Юридична адреса* 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Героїв Сталінграда, будинок 122
Керівник* Суліма Віктор Омелянович - Голова Правління. Тел: 056-789-96-01
E-mail* Dmsinfo@mails.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС» (надалі ПРАТ «ДМС», або Товариство) повідомляє Вас, що 18 липня 2014 року об 11.30 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 402, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 18 липня 2014 року з 11.00 год. до 11.25 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 402.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 14 липня 2014 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 17 липня 2014 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 412, ПРАТ «ДМС». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Швидка Ніна Михайлівна – член правління Товариства.
18 липня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2013 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ДМС» (тис. грн.)

Найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів 190675 195756
Основні засоби 133117 138734
Довгострокові фінансові інвестиції 2486 2486
Запаси 528 1723
Сумарна дебіторська заборгованість 35911 34783
Грошові кошти та їх еквіваленти 2782 2638
Нерозподілений прибуток -22065 -21881
Власний капітал 187037 185033
Статутний капітал 154090 154090
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3638 10723
Чистий прибуток (збиток) -184 -1449
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3081798 3081798
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 163 125

Телефон для довідок: (056)789-96-04.
ПРАТ «ДМС»
Повідомлення опубліковане у офіційному друкованому виданні - "Відомості НКЦПФР" №111 від 16.06.2014р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Суліма Віктор Омелянович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.06.2014
(дата)