Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.05.2013
Дата публікації 28.05.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Дніпрометалсервіс"
Юридична адреса* 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122
Керівник* Суліма Віктор Омелянович - Голова правління. Тел: 0563739801
E-mail* dmsinfo@mails.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС» (надалі ПРАТ «ДМС», або Товариство) повідомляє Вас, що 01 липня 2013 року об 11.30 годині за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 402, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 01 липня 2013 року з 11.00 год. до 11.25 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 402.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 21.06.2013 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 27 червня 2013 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 412 ПРАТ «ДМС». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Швидка Ніна Михайлівна – член правління Товариства.
01 липня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
11. Запровадження посади Ревізора Товариства.
12. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
13. Про втрату чинності та затвердження нових, або внесення змін до Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю.
14. Обрання Ревізора Товариства.
15. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ДМС» (тис. грн.)

Найменування показника 2012 рік 2011 рік
Усього активів 195756 192864
Основні засоби 138734 147456
Довгострокові фінансові інвестиції 2486 2486
Запаси 1723 376
Сумарна дебіторська заборгованість 34783 23817
Грошові кошти та їх еквіваленти 2638 822
Нерозподілений прибуток -21881 -20432
Власний капітал 185033 186336
Статутний капітал 154090 154090
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 10723 6528
Чистий прибуток (збиток) -1449 -1136
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3081798 3081798
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 125 180

Телефон для довідок: (056)789-96-04.
ПРАТ «ДМС»

***************************

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Відомості НКЦПФР" №97 від 28.05.2013р.
Голова Правління ПРАТ «ДМС» _________________________ Суліма В.О.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Суліма Віктор Омелянович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.05.2013
(дата)