Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 08.05.2012
Дата публікації 08.05.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Дніпрометалсервіс"
Юридична адреса* 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122
Керівник* Суліма Віктор Омелянович - Голова правління. Тел: 0563739801
E-mail* dmsinfo@mails.dp.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
49033 м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС» (надалі ПРАТ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС», або Товариство) повідомляє Вас, що
07 червня 2012 року об 11.00 годині за адресою:
Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 402, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 07 червня 2012 року з 10.20 год. до 10.50 год. за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 402.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 01.06.2012 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 06 червня 2012 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 412 ПРАТ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Швидка Ніна Михайлівна – член правління Товариства.
07 червня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4.Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6.Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
8.Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
9.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
10.Про внесення змін до предмету діяльності Товариства та внесення відповідних змін щодо видів діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
11.Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 07 червня 2012 року по 06 червня 2013 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРАТ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС» (тис. грн.)

Найменування показника 2011 рік 2010 рік
Усього активів 192864 191411
Основні засоби 147456 149625
Довгострокові фінансові інвестиції 2486 2586
Запаси 314 364
Сумарна дебіторська заборгованість 23817 13416
Грошові кошти та їх еквіваленти 822 1195
Нерозподілений прибуток -20432 -19296
Власний капітал 52678 45788
Статутний капітал 154090 154090
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 6528 10829
Чистий прибуток (збиток) -1136 -1218
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3081798 3081798
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб) 180 171

Телефон для довідок: (056)789-96-04.
ПРАТ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС»
Повідомлення оприлюднено у газеті Відомості ДКЦПФР №80 від 27.04.2012р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Суліма Віктор Омелянович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 08.05.2012
(дата)