Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  17.02.2020 16:48:01
Дата здійснення дії: 04.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Дніпрометалсервіс"
Код за ЄДРПОУ:  01881051
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС"

Місцезнаходження товариства:

Україна, 49033, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького,122

 

Шановні акціонери!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС" (скорочене найменування - ПРАТ "ДМС") повідомляє Вас, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори ПРАТ "ДМС" відбудуться 04 березня 2020 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 402.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 04 березня 2020 року з 09.30 год. до 09.50 год. за адресою: Україна, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 402.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 27 лютого 2020 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

 

Порядок денний позачергових загальних зборів:

 

1.       Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.

2.       Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3.       Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

4.       Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

 

 

Проекти рішень з переліку питань

порядку денного позачергових загальних зборів:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.

1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення позачергових загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів:

 • час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин;
 • час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин;
 • час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин;
 • особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються;
 • усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
 • голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування;
 • бюлетень для голосування,  виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування;
 • обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства;
 • бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування);
 • бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
 • бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;
 • допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;
 • у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається   простою   більшістю    голосів    акціонерів,    які зареєструвалися  для  участі  в  загальних  зборах;
 • загальні  збори  під  час  їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про  зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
 • з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3. Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

3.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значного правочину, який може бути вчинений Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даного господарського правочину перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:

- укладення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01881051) з НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00032106) мирової угоди в рамках господарської справи №914/1034/18 за позовом НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС" за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360570), про звернення стягнення на предмет іпотеки, що перебуває на розгляді Західного апеляційного Господарського суду, - граничною  сукупною вартістю правочину (мирової угоди) 233 000 000,00 грн. (двісті тридцять три мільйони гривень 00 копійок).

3.2. Результатом укладення та виконання мирової угоди повинно стати припинення зобов’язань за Іпотечним договором № 51 від 19.09.2014 р., укладеним між НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00032106) і ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01881051) та припинення обтяження і зняття заборони відчуження предмету іпотеки, що були накладенні в результаті укладення даного Іпотечного договору.

3.3. Значний правочин, на вчинення якого попередньо надано згоду, вчиняється у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, його вчинення (укладення договору (мирової угоди) у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення.

3.4. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значного правочину, на вчинення якого попередньо надано згоду, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.

3.5. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значного правочину, на вчинення якого попередньо надано згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом такого правочину перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

4.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНСАЙДЕР" (код ЄДРПОУ 32281420, свідоцтво АПУ про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3104 від 26.12.2002 р.).

4.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": https://smida.gov.ua/site/01881051/ (власний веб-сайт створено на Інтернет-порталі smida.gov.ua).

 

Інформація про кількість акцій:

            Станом на 11 лютого 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 3 081 798 (три мільйони вісімдесят одна тисяча сімсот дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій.

Станом на 11 лютого 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 3 081 798 (три мільйони вісімдесят одна тисяча сімсот дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Швидка Ніна Михайлівна – член правління Товариства. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 03 березня 2020  р. (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 122, Інженерний корпус, кімната 412, ПРАТ "ДМС". Телефон для довідок: (056) 789-96-04.

04 березня 2020 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

ПРАТ "ДМС"

 

В проектах рішень з переліку питань порядку денного позачергових загальних зборів

В недостовірній інформаціі викладено наступне:

3.3. Значний правочин, на вчинення якого попередньо надано згоду, вчиняється у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, його вчинення (укладення договору (мирової угоди) у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення.

3.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значного правочину, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.

3.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом такого правочину перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

В достовірній інформації викладено наступне:

3.3. Значний правочин, на вчинення якого попередньо надано згоду, вчиняється у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, його вчинення (укладення договору (мирової угоди) у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення.

3.4. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значного правочину, на вчинення якого попередньо надано згоду, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.

3.5. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значного правочину, на вчинення якого попередньо надано згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом такого правочину перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).