Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  17.02.2020 16:44:02
Дата здійснення дії: 17.02.2020
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Дніпрометалсервіс"
Код за ЄДРПОУ:  01881051
Текст повідомлення: 

Емітент Приватне акціонерне товариство «Дніпрометалсервіс», код за ЄДРПОУ 01881051, повідомляє про недостовірну інформацію, оприлюднену у повідомленні про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власному веб-сайті емітента, а саме:

у оприлюдненому повідомленні про проведення позачергових загальних зборів, які відбудуться 04.03.2020р.  указана невірна редакція пунктів:

 3.3 «Значний правочин, на вчинення якого попередньо надано згоду, вчиняється у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, його вчинення (укладення договору (мирової угоди) у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення.»

3.3. «Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значного правочину, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.»

 3.4. «Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом такого правочину перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).», а також – відсутній пкунт 3.5.

Правильна редакція пунктів 3.3,  3.4. і 3.5. наступна:

«3.3. Значний правочин, на вчинення якого попередньо надано згоду, вчиняється у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, його вчинення (укладення договору (мирової угоди) у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення.»

 

 «3.4. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значного правочину, на вчинення якого попередньо надано згоду, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.»

«3.5. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значного правочину, на вчинення якого попередньо надано згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом такого правочину перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).»

Цим повідомленням здійснюється спростування недостовірної інформації у повідомленні про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства ПРАТ «ДМС»,  допущеної з організаційних та технічних причин, які на даний момент є вирішеними.

            Розкриття виправленої інформації у повідомленні про проведення позачергових загальних зборів акціонерногог товариства ПРАТ «ДМС» повторно буде здійснено відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826.

            Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

                       

Голова Правління ПРАТ «ДМС»